سفارت کلمبیا

آدرس : تهران ، دروس خیابان هدایت  خیابان فریار شماره ۵

تلفن ۲۵۴۱۹۸۱-۲۵۵۸۹۵۷

نظرات بسته شده است.