سفارت روسیه

تهران ، خیابان نوفل لوشاتو ، شماره ۳۹

تلفن : ۳-۶۶۷۰۱۱۶۱

فکس : ۶۶۷۰۱۶۵۲

نظرات بسته شده است.