سفارت ترکیه

تهران ،خیابان فردوسی ، شماره ۳۳۷

تلفن : ۳۳۹۵۱۱۰۰ – ۳۳۱۱۱۲۰۲

فکس ۳۳۱۱۷۹۲۸

 

نظرات بسته شده است.