سفارت بلژیک

تهران ، خیابان فرشته ، خیابان آقا بزرگی ، بن بست شیرین ، شماره ۴

تلفن : ۲۲۳۹۱۹۰۹ – ۲۲۳۹۱۱۶۰

فکس : ۲۲۳۹۸۷۸۰

نظرات بسته شده است.